Algemene voorwaarden

Het is onze doelstelling om de best mogelijke service aan te bieden aan al onze klanten en onze klanten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelenstellingen te bereiken, is het noodzakelijk om u te informeren van onze algemene voorwaarden:

 1. Hypnose therapeute Tamara verbind zich ertoe alle beschikbare kennis en ervaring aan te wenden om u zo goed mogelijk te helpen bij het voorgelegde probleem. Van onze klant verwachten wij eveneens zijn/haar medewerking en motivatie tijdens het doorlopen van de therapie. Of u al of niet in hypnose gaat hangt van uzelf af. Indien u onze instructies precies opvolgt, gaat u ongetwijfeld in hypnose.
 2. De prijzen zijn per sessie en niet per uur.
 3. Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contant geld onmiddellijk na de sessie
 4. Alle pakketten (vermageren, coaching, op maat) worden volledig en in éénmaal betaald ten laatste bij aanvang van de eerste sessie. Indien de klant op eigen initiatief en willekeur afziet van het verder verloop van de geboekte en betaalde sessies, is er geen recht op terug betaling van de resterende en niet-uitgevoerde sessies.
 5. Wanneer u een afspraak verplaatst of annuleert ten minste 24 uren op voorhand is hieraan geen kost verbonden. Een afspraak kan u zowel telefonisch als via email annuleren. U krijgt steeds een email ter bevestiging van de aangevraagde wijziging.
 6. Wie op een afspraak niet komt opdagen zonder verwittiging of laattijdig annuleert, is gehouden de sessie volledig te betalen. U ontvangt een rekening hiervan. Bij gebrek aan betaling hiervan binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt het te betalen bedrag verhoogd met een administratieve kost van 75 euro. Tevens is een intrest van 25% op het openstaande bedrag verschuldigd.
 7. De medewerkers van Hypnose Therapeute Tamara zijn geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Geen van hen stelt dus medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn gebaseerd op de in de Hypnose coaching bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. Consulteer steeds uw arts betreffende de toepasbaarheid van adviezen of aanbevelingen. Hypnose mag nooit ter vervanging gezien worden van noodzakelijke medische zorgen.
 8. Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele hypnose therapeut is in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De klant voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om onze klant te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij het individu zelf.
 9. Hypnose Therapeute Tamara haalt schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwisting clausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de klant over de gebruikte methodes (of resultaten, zie punt 7 hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, Hypnose therapie is een samenwerking tussen klant en hypnose therapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie, toewijding en de inspanning van de klant. Ook al doen wij ons werk correct en geven we de juiste suggesties, er kan enkel van een goed resultaat gesproken worden als de klant deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.
 10. Zou er toch ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.
 11. Alle teksten, beeldmateriaal, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website.

Het maken van een afspraak alsook elke aankoop via deze website betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Ethische Code

Art: 01. Het hoofddoel is, therapie dmv. hypnose te zuiveren van fabeltjes, fictie, onwaarheden, misbruik en bedrog en op deze basis mensen te helpen hun welzijn te hervinden.

Art: 02. Het bevorderen van een positief gebruik ervan, door het kaf van het koren te helpen scheiden, zowel onder de moderne hypnose coaching, de medische, de traditionele en de ‘showhypnose’.

Art: 03. Wij houden steeds rekening met de eenheid van geest, ziel en lichaam naar het holistisch mensbeeld, en stellen respect voor onze cliënten voorop.

Art: 04. Wij trachten de samenwerking met alle Emotioneel Intelligentie Coaches, zowel traditionele, moderne, of medische therapeuten & artsen te bevorderen in het belang van de mensheid.

Art: 07. De vrije keuze van onze klanten moet voorop staan en gerespecteerd worden in alle opzichten en omstandigheden.

Art: 08. Wij verplichten ons tot discretie en stilzwijgen omtrent persoonlijke informatie verkregen uit individuele sessies.

Art: 09. Wij respecteren steeds de van kracht zijnde wetgeving inzake de uitoefening van conventionele en niet-conventionele praktijken in lijn met K.B. nr. 78 van 14 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (B.S. 14 november 1967). Wij stellen geen diagnoses, verrichten geen medische handelingen en pretenderen niet dat hypnose de gezondheid (kan) bevorder(t)en. Hypnose kan wel het welzijn van de hulpzoekenden bevorderen en dat is dan ook onze enige betrachting.

Art: 09. Wij dragen er doorlopend zorg voor, dat alles wat verband houdt met hypnose, op een correcte manier bekendheid gegeven wordt en zullen alles in het werk stellen wat mogelijk is om het woord hypnose in ere te houden en daar geen andere bedekte namen voor te gebruiken of met zulke derden samen te werken.

Art: 10. Indien een medische diagnose erg twijfelachtig zou blijken te zijn of wij bewezen fouten of misbruiken zouden ontdekken, zullen wij de betrokken medici hiervan eerst op de hoogte brengen of de orde van geneesheren hiervan zo gauw als mogelijk op de hoogte brengen.

Art: 11. De eventueel door onze leden verzorgde handelingen zijn uitsluitend aanvullend en vervangen geen medisch voorgeschreven trajecten of medicatie; samenwerking kan wel wenselijk zijn.

Art: 12. Hypnose en publiek vermaak: Artikel 1 van de Belgische wet van 30 mei 1892 op het hypnotisme verbiedt het ten tonele voeren van gehypnotiseerde personen.

Art: 13. Lezingen, voordrachten en demonstraties kunnen opvoedend zijn en klaarheid brengen voor de mensheid en worden aangemoedigd.

Art: 14. Wij zijn loyaal steunend, en rechtvaardig tegenover eerlijke collega’s, en medici.