Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Hypnosetherapeute Tamara is opgericht door Tamara Noynaert gevestigd te Leerbeek en ingeschreven onder het BTW nummer BE 0874244370 en richt zich op therapie van kinderen en volwassenen, evenals het organiseren van workshops, trainingen, lezingen en
themabijeenkomsten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met Hypnose Therapeute Tamara en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3. Verhindering

3.1 Het afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van uw afspraak kosteloos. Wanneer u te laat afzegt en/of ook niet op uw afspraak verschijnt, zal ik genoodzaakt zijn u het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Ik kan dan namelijk geen andere mensen helpen in de door u gereserveerde tijd.

3.2 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde tarief op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand.
Bovendien is de klant in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde tarief verschuldigd, met een minimum van EUR 125 per niet-betaalde factuur, onverminderd het recht van Hypnosetherapeute Tamara om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

3.3 Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn alle buitengerechtelijke (bv. incassokosten) en gerechtelijke kosten (o.a. dagvaardingskosten en erelonen van advocaten) die Hypnosetherapeute Tamara dient te maken teneinde de klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de gebruiker/klant.

4. Tarieven

4.1 Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze zijn na te lezen onder het hoofdstukje “tarieven” op de website of na te vragen bij coach Tamara. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (> kwartier), wordt er een afspraak gemaakt.

4.2 De tarieven die worden aangerekend variëren in functie van de aard van de geleverde Diensten (onder meer type van hypnosesessie/behandeling, opleiding, etc.). Behoudens andersluidende regeling, wordt het verschuldigd tarief onmiddellijk na afloop van een sessie of behandeling ter plaatse betaald aan Tamara Noynaert.

5. Betalingsvoorwaarden
De betaling gebeurd na de sessie in cash geld of via de mobiele app.

Elke factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-onderneming, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtsweg een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Elk factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-consument, waarvan het bedrag niet of niet volledig is vereffend na het verstrijken van een termijn van ten minste 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag nadat de leverancier/dienstverlener een kosteloze aanmaning heeft verstuurd per post of op de dag die volgt nadat de leverancier/dienstverlener een gratis aanmaning heeft verstuurd via elektronische weg, wordt vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding conform art. XIV.4 WER.

Bovendien is er op dat moment een referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

6. Aansprakelijkheid
Het advies van Kindercoach Tamara/ Hypnose therapeute Tamara is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Hypnosetherapeute Tamara is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten. Voor lichamelijke en psychische klachten, raden we u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

7. Observatie en verslag
Op verzoek van de ouders cq. verzorgers van het kind bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit bezoek duurt maximaal 5 kwartier. Hypnosetherapeute Tamara rekent dit aan de ouders. verzorgers van het kind aan. Op verzoek van de cliënt
of de ouders van cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden worden gemaakt. Dit verslag wordt opgesteld door de betreffende kindercoach en is tegen betaling zoals aangeduid op de website. Deze kosten worden per overschrijving overgemaakt binnen een termijn van 30 dagen.

8. Begeleiding kinderen t/m 18 jaar
Hypnosetherapeute Tamara is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.
Hypnosetherapeute Tamara kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

9. Vertrouwelijkheid
Hypnosetherapeute Tamara is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de sessie. Voor overleg met derden, wordt altijd eerst toestemming gevraagd .

10 Afspraak
Indien een klant zich via de Website of de Applicatie (of anderszins) inschrijft voor de Diensten, is een dergelijke inschrijving bindend voor de betrokken klant. De klant is in dergelijk geval gehouden tot integrale betaling van het toepasselijke tarief, behoudens in geval van een voorafgaande
annulering door de klant die uitdrukkelijk werd aanvaard door kindercoach/ Hypnosetherapeute Tamara of een voorafgaande annulering door Hypnosetherapeute Tamara.

11 Aansprakelijkheid
Verslagen over de sessie kunnen opgevraagd worden, volgens het tarief op de website.  Hypnosetherapeute Tamara kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de verslagen. Deze worden steeds op eer en geweten opgesteld en worden enkel op
vraag gemaakt. Ingeval Hypnosetherapeute Tamara aansprakelijk wordt gehouden voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 150% van het door de klant betaalde tarief met betrekking tot de geleverde dienst.

12 Toepasselijk recht
Doordat de klant deze algemene voorwaarden op de website kan terug vinden en in de afspraakmail, stemt de klant ook in met deze voorwaarden, tenzij per schriftelijke communicatie mede gedeeld binnen de 24 uur van de klant naar Hypnosetherapeute Tamara.

Specifieke voorwaarden

Het is onze doelstelling om de best mogelijke service aan te bieden aan al onze klanten en onze klanten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelenstellingen te bereiken, is het noodzakelijk om u te informeren van onze specifieke voorwaarden:

 1. Hypnose therapeute Tamara verbind zich ertoe alle beschikbare kennis en ervaring aan te wenden om u zo goed mogelijk te helpen bij het voorgelegde probleem. Van onze klant verwachten wij eveneens zijn/haar medewerking en motivatie tijdens het doorlopen van de therapie. Of u al of niet in hypnose gaat hangt van uzelf af. Indien u onze instructies precies opvolgt, gaat u ongetwijfeld in hypnose.
 2. De prijzen zijn per sessie en niet per uur.
 3. Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contant geld onmiddellijk na de sessie
 4. Alle pakketten (vermageren, coaching, op maat) worden volledig en in éénmaal betaald ten laatste bij aanvang van de eerste sessie. Indien de klant op eigen initiatief en willekeur afziet van het verder verloop van de geboekte en betaalde sessies, is er geen recht op terug betaling van de resterende en niet-uitgevoerde sessies.
 5. Wanneer u een afspraak verplaatst of annuleert ten minste 24 uren op voorhand is hieraan geen kost verbonden. Een afspraak kan u zowel telefonisch als via email annuleren. U krijgt steeds een email ter bevestiging van de aangevraagde wijziging.
 6. Wie op een afspraak niet komt opdagen zonder verwittiging of laattijdig annuleert, is gehouden de sessie volledig te betalen. U ontvangt een rekening hiervan. Bij gebrek aan betaling hiervan binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt het te betalen bedrag verhoogd met een administratieve kost van 75 euro. Tevens is een intrest van 25% op het openstaande bedrag verschuldigd.
 7. De medewerkers van Hypnose Therapeute Tamara zijn geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Geen van hen stelt dus medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn gebaseerd op de in de Hypnose coaching bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. Consulteer steeds uw arts betreffende de toepasbaarheid van adviezen of aanbevelingen. Hypnose mag nooit ter vervanging gezien worden van noodzakelijke medische zorgen.
 8. Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele hypnose therapeut is in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De klant voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om onze klant te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij het individu zelf.
 9. Hypnose Therapeute Tamara haalt schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwisting clausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de klant over de gebruikte methodes (of resultaten, zie punt 7 hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, Hypnose therapie is een samenwerking tussen klant en hypnose therapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie, toewijding en de inspanning van de klant. Ook al doen wij ons werk correct en geven we de juiste suggesties, er kan enkel van een goed resultaat gesproken worden als de klant deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.
 10. Zou er toch ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.
 11. Alle teksten, beeldmateriaal, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website.

Het maken van een afspraak alsook elke aankoop via deze website betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Ethische Code

Art: 01. Het hoofddoel is, therapie dmv. hypnose te zuiveren van fabeltjes, fictie, onwaarheden, misbruik en bedrog en op deze basis mensen te helpen hun welzijn te hervinden.

Art: 02. Het bevorderen van een positief gebruik ervan, door het kaf van het koren te helpen scheiden, zowel onder de moderne hypnose coaching, de medische, de traditionele en de ‘showhypnose’.

Art: 03. Wij houden steeds rekening met de eenheid van geest, ziel en lichaam naar het holistisch mensbeeld, en stellen respect voor onze cliënten voorop.

Art: 04. Wij trachten de samenwerking met alle Emotioneel Intelligentie Coaches, zowel traditionele, moderne, of medische therapeuten & artsen te bevorderen in het belang van de mensheid.

Art: 07. De vrije keuze van onze klanten moet voorop staan en gerespecteerd worden in alle opzichten en omstandigheden.

Art: 08. Wij verplichten ons tot discretie en stilzwijgen omtrent persoonlijke informatie verkregen uit individuele sessies.

Art: 09. Wij respecteren steeds de van kracht zijnde wetgeving inzake de uitoefening van conventionele en niet-conventionele praktijken in lijn met K.B. nr. 78 van 14 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (B.S. 14 november 1967). Wij stellen geen diagnoses, verrichten geen medische handelingen en pretenderen niet dat hypnose de gezondheid (kan) bevorder(t)en. Hypnose kan wel het welzijn van de hulpzoekenden bevorderen en dat is dan ook onze enige betrachting.

Art: 09. Wij dragen er doorlopend zorg voor, dat alles wat verband houdt met hypnose, op een correcte manier bekendheid gegeven wordt en zullen alles in het werk stellen wat mogelijk is om het woord hypnose in ere te houden en daar geen andere bedekte namen voor te gebruiken of met zulke derden samen te werken.

Art: 10. Indien een medische diagnose erg twijfelachtig zou blijken te zijn of wij bewezen fouten of misbruiken zouden ontdekken, zullen wij de betrokken medici hiervan eerst op de hoogte brengen of de orde van geneesheren hiervan zo gauw als mogelijk op de hoogte brengen.

Art: 11. De eventueel door onze leden verzorgde handelingen zijn uitsluitend aanvullend en vervangen geen medisch voorgeschreven trajecten of medicatie; samenwerking kan wel wenselijk zijn.

Art: 12. Hypnose en publiek vermaak: Artikel 1 van de Belgische wet van 30 mei 1892 op het hypnotisme verbiedt het ten tonele voeren van gehypnotiseerde personen.

Art: 13. Lezingen, voordrachten en demonstraties kunnen opvoedend zijn en klaarheid brengen voor de mensheid en worden aangemoedigd.

Art: 14. Wij zijn loyaal steunend, en rechtvaardig tegenover eerlijke collega’s, en medici.